INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych użytkownika (dalej jako „Dane Osobowe”) jest spółka JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24 (dalej jako „Kenvue”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zarządzanie kontem użytkownika,
 • umożliwienie dostępu do usług portalu https://www.listerine.pl/login/index?hcpredirect=profesjonalisci
 • prowadzenie działań edukacyjnych i marketingowych, w tym: przekazywanie informacji o produktach Kenvue, w tym informacji handlowo-marketingowych, prezentowanie użytkownikowi oferty edukacyjnej i szkoleniowej kierowanej do stomatologów i higienistek stomatologicznych, przedstawianie użytkownikowi propozycji udziału w projektach i akcjach organizowanych lub współorganizowanych przez Kenvue, prowadzenie w środowisku medycznym badań opinii dotyczących produktów i wyrobów oferowanych przez Kenvue, badanie satysfakcji użytkownika z udziału w szkoleniach, konferencjach i podobnych wydarzeniach Kenvue oraz dopasowywanie w/w działań edukacyjnych i marketingowych do preferencji użytkownika.

 

Zakres Danych Osobowych, które będziemy przetwarzać w powyższych celach obejmuje:

 • dane przekazane na podstawie formularza rejestracyjnego (imię, nazwisko, adres e-mail, numer PWZ lub dyplomu – z uwagi na fakt, iż usługa jest kierowana do specjalistów)

Automatyczne zbieranie i wykorzystywanie informacji:

Zarówno Kenvue, jak i jej dostawcy usług mogą automatycznie zbierać określone informacje o użytkowniku i jego sposobach korzystania z usługi portalu.  Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki dotyczącej plików cookie w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących plików cookie i innych technologii monitorowania aktywności w sieci, które Kenvue wykorzystuje w ramach usługi portalu. Polityka dotycząca plików cookie zawiera informacje o tym, jak zablokować te technologie. Poprzez zastosowanie ustawień akceptujących stosowanie plików cookie i podobnych technologii użytkownik udziela zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych z ich wykorzystaniem.

Zarówno Kenvue, jak i jej dostawcy usług może automatycznie gromadzić i wykorzystywać dane na różne sposoby, np:

Za pośrednictwem przeglądarki użytkownika:  Niektóre informacje, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej, są gromadzone przez większość przeglądarek.  Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do usługi  za pośrednictwem urządzenia mobilnego, mogą być gromadzone podobne informacje, np. typ urządzenia i jego identyfikator.  Informacje te są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi.

Adres IP:  Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera użytkownika przez dostawcę usług internetowych.  Adres IP jest identyfikowany i automatycznie rejestrowany w plikach dziennika serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza usługę, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami.  Rejestrowanie adresów IP jest standardową praktyką i jest wykonywane automatycznie przez wiele serwisów internetowych.  Adresy IP są wykorzystywane przez Kenvue do takich celów jak obliczanie poziomów korzystania z usługi, diagnozowanie problemów z serwerem i administrowanie usługą.  Na podstawie adresu IP użytkownika możemy także wskazać jego przybliżoną lokalizację.

Informacje o urządzeniu:  Aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z usługi, mogą być zbierane informacje o jego urządzeniu mobilnym, takie jak niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność danych dla umożliwienia użytkownikowi korzystania z usług portalu https://www.listerine.pl/login/index?hcpredirect=profesjonalisci (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych prawnie uzasadniony interes Kenvue jakim jest marketing własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z zastrzeżeniem że działania marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących (tj. poprzez kontakt telefoniczny konsultanta lub w formie wiadomości sms/mms lub e-mail) będą prowadzone wobec użytkownika wyłącznie za jego dobrowolną zgodą, która może być odwołana w dowolnym momencie. Użytkownik udziela zgodę na stosowanie plików cookie i podobnych technologii w celu zbierania danych o jego aktywności poprzez zastosowanie ustawień akceptujących ich stosowanie. W ten sam sposób użytkownik może w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę w tym zakresie blokując stosowanie cookies lub podobnych technologii. Zgoda nie jest wymagana jeżeli automatycznie zbierane informacje są niezbędne do dostarczenia usługi żądanej przez użytkownika.

Wycofanie w/w zgody lub zgód przez użytkownika nie będzie miało wpływu na legalność działań Kenvue prowadzonych na jej/ich podstawie zanim zgoda/y została/y wycofana/e.

 

 

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Kenvue oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług (np. usług w zakresie dostarczania narzędzi IT i obsługi informatycznej) świadczonych dla Kenvue i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Oznacza to, że dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym Kenvue posiada oddział lub dostawców usług, w tym w krajach poza krajem zamieszkania użytkownika, włączając w to Stany Zjednoczone, w których mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju użytkownika.  Kenvue stosuje odpowiednie środki umowne i inne sposoby ochrony Danych Osobowych, gdy są one przesyłane do jej spółek stowarzyszonych lub dostawców usług w innych krajach.

Niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są uznawane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj [hyperlink to the EU Commissioner’s adequacy list at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm].  W przypadku przesyłania danych z EOG do krajów, które nie zostały wskazane jako zapewniające odpowiednią ochronę przez Komisję Europejską, Kenvue wdraża odpowiednie mechanizmy ochrony danych, w tym poprzez zapewnienie, że odbiorca jest związany Standardowymi klauzulami umownymi UE, certyfikatem Tarczy Prywatności UE-USA lub zatwierdzonym przez UE kodeksem postępowania lub certyfikatem w celu ochrony danych osobowych. Użytkownik może uzyskać informację na temat tych środków, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Kenvue zgodnie ze wskazówkami w sekcji „Dane kontaktowe” poniżej. 

Okres przechowywania danych

Kenvue przechowuje Dane Osobowe Przedstawicieli Slużby Zdrowia zgodnie z następującymi zasadami:

 • w celach wskazanych na wstępnie niniejszej informacji związanych z rejestracją konta użytkownika i świadczenia usług portalu - do czasu usunięcia konta użytkownika,
 • w celu dostarczania informacji o produktach Kenvue, w tym informacji handlowo-marketingowych w formie wiadomości e-mail – do czasu wycofania zgody na taką formę komunikacji.

W przypadku, w którym  dane użytkownika stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa  lub  Kenvue  powziął  wiadomość,  iż  mogą  one  stanowić  dowód  w postępowaniu,  powyższe terminy ulegają przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W takim przypadku dane będą przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kenvue jakim są cele dowodowe na potrzeby prowadzonego postępowania, a także ustalenie lub dochodzenie roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak dane oznaczone jako wymagane są niezbędne dla założenia konta użytkownika i korzystania przez użytkownika z usług portalu.

Prawa użytkowników

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Kenvue z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie art. 15 i 16 RODO),
 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 • prawa do wycofania udzielonej zgody, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
 • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Kenvue swoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Kenvue przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z nią umową i mających postać elektroniczną,
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane te są przetwarzane przez Kenvue w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (zgodnie z 21 ust. 2 RODO). 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Kenvue do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane kontaktowe Kenvue oraz Inspektora Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją w/w praw można kontaktować się z Kenvue bezpośrednio, kierując korespondencję na adres: [email protected] (wpisując w temacie maila „Listerine profesjonaliści”), bądź za pośrednictwem jej Inspektora Ochrony Danych na adres: [email protected]. Korespondencję papierową należy natomiast przesyłać na adres siedziby Kenvue (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa).

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).