Skip to main content

Regulamin Promocji - 14 Dni

Regulamin Promocji - 14 Dni

„LISTERINE® GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „LISTERINE® GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW”, zwanej dalej "promocją".
1.2. Organizatorem promocji pod nazwą „LISTERINE® GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW” jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, zwana dalej organizatorem.
1.3. Organizator działa w imieniu własnym, lecz na zlecenie firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02 – 135 Warszawa.
1.4. Promocja dotyczy wyłącznie produktów marki LISTERINE® GREEN TEA, dostępnych i zakupionych w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwanych dalej "produktami promocyjnymi" lub „produktami”.
1.5. W promocji biorą udział produkty marki LISTERINE® GREEN TEA zakupione w okresie od dnia 06.01.2017 r. do dnia 19.03.2017 r. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony, jako data sprzedaży na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym.
1.6 Zwrot pieniędzy – zwrot środków pieniężnych przeznaczonych przez uczestnika na zakup produktów promocyjnych. Niniejszy zwrot dokonywany jest przez organizatora na wskazane przez uczestnika konto bankowe na podstawie prawidłowo wypełnionego przez uczestnika zgłoszenia z pkt. 3.5, w wysokości kwoty widniejącej na przekazanym przez uczestnika oryginale dowodu zakupu. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden zwrot pieniędzy na łączną kwotę nie większą niż 37,98 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 98/100).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2. Osoba zgłaszająca udział w promocji (zwana dalej „uczestnikiem”) może uczestniczyć w promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz powinna dokonać zakupu produktów promocyjnych i posiadać oryginały dowodów zakupu.
2.3. Z programu wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkt w ramach prowadzonej działalności. Ponadto, uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy firmy: Smolar
Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
2.4. Biorący udział w promocji „LISTERINE® GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW” uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji „LISTERINE® GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW” opisane w niniejszym regulaminie.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1. W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik powinien: - nabyć w czasie trwania promocji minimum dwa produkty LISTERINE® GREEN TEA o pojemności 500ml zgodnie z pkt. 1.4 regulaminu, - dokonać zapłaty za produkty promocyjne i koniecznie zachować dowód zakupu, - wypróbować minimum 560ml produktu promocyjnego przez okres co najmniej 14 dni, termin 14 dni liczony jest od daty nabycia produktów, - dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji, zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.5 regulaminu. 3.2. W promocji biorą udział wyłącznie produkty promocyjne nabyte przez uczestnika w punkcie sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania promocji zgodnie z pkt. 1.5 regulaminu. W promocji nie będą brały udziału produkty, których wprowadzenie do obrotu narusza prawo, w szczególności produkty podrobione.
3.3. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia produktów promocyjnych z pkt. 1.4 regulaminu i uzyskać prawo do tylko jednego zwrotu pieniędzy na zasadach określonych w regulaminie. Uczestnikowi nie będą przysługiwały w związku z tym jakiekolwiek roszczenia, poza zwrotem pieniędzy, o ile uczestnik spełnił wszystkie kryteria uzyskania takiego zwrotu określone w regulaminie. 3.4. Celem promocji jest weryfikacja satysfakcji konsumentów z użycia produktu promocyjnego. W związku z powyższym uczestnikowi, który pomimo prawidłowego stosowania produktu nie uzyskał satysfakcji z jego zastosowania, przysługuje prawo złożenia pisemnego formularza zgłoszenia w tym zakresie zgodnie z pkt 3.5 regulaminu, dalej zwanego "zgłoszeniem".
3.5. Zgłoszenie, pod rygorem odmowy zwrotu pieniędzy, powinno zawierać łącznie następujące elementy i informacje:
a. oryginał dowodu zakupu produktów promocyjnych dokonanego w czasie trwania promocji (paragon, rachunek lub faktura VAT – wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) zawierający: datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę produktów promocyjnych (należy dołączyć oryginały dowodów zakupu w odniesieniu do wszystkich produktów promocyjnych);
b. pisemną informację zawierającą:
- imię i nazwisko,
- nr telefonu kontaktowego uczestnika,
- dokładny adres zameldowania,
- nr konta bankowego uczestnika, na który ma zostać przesłany zwrot pieniędzy;
- krótkie wyjaśnienie, dlaczego uczestnik nie jest zadowolony z produktów promocyjnych;
c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyrażoną poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod sporządzonym oświadczeniem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135 j.t. z późn. zm.) przez administratora danych osobowych Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, który na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych powierzył przetwarzanie moich danych firmie Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji „LISTERINE® GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.”
Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/listerine-14-dni oraz na stronie internetowej www.listerine.pl.
3.6. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych elementów opisanych w pkt. 3.5., zgłoszenia nieczytelne, wysłane po terminie wskazanym w pkt. 3.8., niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem promocji oraz przesłane wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zakupu produktu wskazanego na dowodzie zakupu (w przypadku nabycia produktu w więcej niż jednym opakowaniu, termin 14 dni liczony jest od daty nabycia pierwszego opakowania). Ponadto nie będą rozpatrywane zgłoszenia zawierające kopie dowodów zakupu produktu promocyjnego.
3.7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za nadanie i doręczenie zgłoszenia.
3.8. Zgłoszenie powinno być wysłane w terminie najpóźniej do dnia 06.04.2017 r. (decyduje data doręczenia zgłoszenia do organizatora) na adres organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15 93-569 Łódź, z dopiskiem „LISTERINE® GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW”, przy czym w żadnym przypadku nie wcześniej niż 14 dni po dniu zakupu produktów promocyjnych, widocznym na dowodzie zakupu przesłanym przez uczestnika w zgłoszeniu (termin 14 dni liczony jest od daty nabycia produktów).
3.9. W przypadku przesłania przez uczestnika więcej niż jedno zgłoszenie rozpatrywane będzie tylko zgłoszenie, które dotrze do organizatora, jako pierwsze.
3.10. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w promocji określone w regulaminie, w szczególności prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie, otrzymają zwrot pieniędzy z pkt. 1.6.
3.11. Organizator nie zwraca uczestnikowi kosztów wysyłki zgłoszenia.
3.12. Przekazanie zwrotów pieniędzy będzie dokonywane na bieżąco w miarę spływu zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia.
3.13. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do zwrotu pieniędzy z pkt. 1.6 regulaminu.
3.14. Przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w pkt. 1.6 regulaminu, nie oznacza przyznania przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi lub Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, że produkt promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016 poz. 380 j.t. z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 j.t. z późn. zm.) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktem promocyjnym.
3.15. Otrzymanie przez uczestnika zwrotu pieniędzy nie wyłącza roszczeń uczestnika przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

4.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zestawu gwarantowanego będzie komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą promocją.
4.2. Komisja składa się z 2 członków powołanych przez organizatora.
4.3. Komisja podejmując decyzję o przyznaniu zwrotu pieniędzy, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z pkt. 2 i pkt. 3 niniejszego regulaminu.
4.4. Decyzje komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym u organizatora i/lub postępowaniu sądowym.

5. REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 09.05.2017 r.
5.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia 12.05.2017 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
5.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wszelkie informacje o promocji będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/listerine-14-dni oraz na stronie internetowej: www.listerine.pl, a także udzielane uczestnikom pod numerem telefonu: (42) 636 90 97 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
6.2. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.3. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
6.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

O R G A N I Z A T O R

Zgłoszenie uczestnictwa w promocji: tutaj